Politika kvality

Podnikatelskou strategií společnosti LARM a.s. je neustálé zlepšování stávajícího výrobního programu, tak jako zavádění nových výrobků a služeb.

Podnikatelskou strategií společnosti LARM a.s. je neustálé zlepšování stávajícího výrobního programu, tak jako zavádění nových výrobků a služeb. Rozhodujícím požadavkem vedení společnosti je trvalé zlepšování kvality, zajištění minimálního zatížení životního prostředí provozem společnosti a implementace všech opatření souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci. Pro zajištění maximální spokojenosti zákazníků bude společnost LARM a.s. vytvářet podmínky pro naplnění všech požadavků stávajících i budoucích zákazníků, včetně systematického rozvoje a vzdělávání vlastních pracovníků.

 • Neustále rozvíjet systém řízení kvality a firemních procesů v souladu se strategií společnosti a požadavky EN ISO 9001:2015, implementovat zásady trvalého zlepšování ve všech firemních procesech
 • Prohlubovat efektivní spolupráci s rozhodujícími zákazníky a externími poskytovateli v tuzemsku a v zahraničí, s cílem zkvalitnit úroveň produktů a služeb
 • Důsledně analyzovat současné i budoucí potřeby a požadavky zákazníků a pravidelně vyhodnocovat jejich spokojenost s dodávkami a službami společnosti
 • Analyzovat příčiny nežádoucích stavů a neprodleně přijímat efektivní opatření k nápravě a zlepšování kvality
 • Zajišťovat a kontrolovat, aby všichni zaměstnanci plně využívali svých znalostí, schopností a dovedností a aby si byli vědomi své osobní zodpovědnosti za dodržování kvality při výkonu pracovních činností
 • Průběžně a trvale zvyšovat kvalifikaci všech zaměstnanců a rozvíjet jejich motivaci s cílem zvýšit loajalitu k firmě
 • Podporovat a motivovat všechny zaměstnance k odpovědnosti za vlastní bezpečnost, ochranu zdraví jiných osob a ochranu majetku společnosti
 • Trvale komunikovat se všemi zainteresovanými stranami s cílem splnění jejich požadavků a minimalizace možnosti ohrožení životního prostředí a bezpečnosti zdraví při práci
 • Při výběru externích poskytovatelů hodnotit jejich způsobilost z hlediska kvality, výkonnosti, způsobilosti a spolehlivosti.

K podpoře politiky kvality se vedení LARM a.s. zavazuje:

 

 • Vytvářet podmínky a zdroje nezbytné k naplnění politiky kvality a ke splnění stanovených cílů
 • Při naplňování politiky kvality přihlížet k požadavkům zákazníků, platné legislativě, dalších zainteresovaných stran a vlastních zaměstnanců
 • Pravidelně prověřovat naplňování přijatých zásad na poradách vedení
 • Implementovat opatření k odstranění vzniklých problémů, kontrolovat jejich plnění a účinnost
 • dodržovat zásady definované dokumentem Etický kodex

Vedení LARM a.s. od svých pracovníků očekává, že budou:

 • dodržovat požadavky systému řízení kvality, zásady bezpečnosti a hygieny práce
 • dodržovat požadavky pracovně právních předpisů
 • zaujímat odpovědný přístup k plnění všech uložených úkolů a kvality vlastní práce
 • aktivně přistupovat k procesu vzdělávání, zlepšování osobních dovedností a schopností
 • aktivně vstupovat do procesu trvalého zlepšování procesů, činností a kvality výrobků
 • vytvářet na všech pracovištích dobré pracovní a mezilidské vztahy

 

V Netolicích 01. 01. 2018

 

Ing. Tomáš Pekárek MBA

ředitel společnosti